Fen İşleri

  • 23-05-2018
Oktay Aktaş

 

Birim  Adı 

:

Fen İşleri Müdürlüğü

Bağlı Bulunduğu Birim

:

Teknik Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumluluk Alanı

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili diğer Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğündeki iş akışını sağlar.

 

A. Kuruluşu : Fen İşleri Müdürlüğü Müdür ve  bünyesinde çalışan Memur, teknik ve işçi  personelden oluşur.

B. Görevleri : Fen İşleri Müdürlüğü görevleri aşağıdaki gibidir.   

1. Müdürlüğün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve hizmetlerin belirlenmesi, Fen İşleri Müdürlüğüne ait bütçe hizmet gereğinin hazırlanması, proje donelerinin belirlenerek projesinin yapılması veya yaptırılması, işlerin organizasyonu, ihalesi/ kontrol­ lük hizmetlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yürütülmesini sağlar. Yatırımların, ihale aşamasından kesin kabul aşamasına kadar tüm yatırım ve hizmetlerin yürütülmesini koordine eder.        

2. İmar planında kamu hizmetine ayrılan yol, yeşil alan, park vb alanların plan

doğrultusunda açılarak çağdaş şehirciliğin yaratılmasına temel oluşturmaktır.

3. Belediye bünyesinde bulunan (kendi işgücümüzün yetersiz kaldığı durumlarda) yapıların tadilatı, elektrik ve sıhhi tesisat, ısıtma-soğutma tesisatlarının bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlar.

4. Belediye ve mücavir alan içinde; imar planında yol, yeşil alan, park vb amme hizmetine ayrılan alanların kamulaştırma veya 3194 Sayılı İmar Kanunundaki 18.madde uygulaması ile kamuya kazandırdıktan sonra yolların açılmasını, plana göre de yeşil alanların oluşturulmasını sağlamak.

5. Açılan yolların altyapılarının belediyenin ilgili bölümleri ve diğer kuruluşlar tarafından tamamlanmasından sonra kaplama işle­minin yapılmasını sağlamak. Bununla ilgili olarak TEDAŞ, Telekom vb kurumlarla periyodik toplantılar yaparak alt yapı işlemlerinin koordinasyonunu ve takibini yapmak.  

 

6. Mevcut yolların ve kaldırımların sürekli hizmette olması için gerekli bakım ve tamiratlarını ve yeni yapılan yolların asfalt kaplanması işlerini yapmak Asfalt şantiyesine giren ve çıkan tüm malzemelerin kontrolü.

7.  Şehir içinde yapılan inşaatların kazı döküm izinlerinin verilmesi. Hafriyatların atılacağı sahaların belirlenerek, gelişigüzel hafriyat dökümünün engellenmesi.

8. Emrindeki iş makinelerinin verimli çalışmalarını sağlar. İstek halinde ve iş durumuna göre makinelerin Belediye Meclisinin kararları doğrultusunda görevlendirmesini yapmak.

9. İçme, kullanma ve endüstri su ihtiyaçlarının her türlü yer­ üstü ve yeraltı kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan alınıp abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre pompa istasyonları ana ve tali şebeke borularını, su tasfiye tesislerini yapmak, yaptırmak ve işletmek.       

10. İçme suyu şebekesinde olagelen arıza, patlakların onarımını, şebeke bakımı, depo kontrollerini yapmak, abone kaçak ve bağlantılarını denetlemek, diğer altyapı sistemleri ile uyumlu su şebekesinin çalışmasını sağlamak.

11. Şehir içme suyunun dezenfektesinin yapılması, Sağlık Bakanlığı Gıda Maddeleri Tüzüğüne göre gerekli miktarda klorlamanın yapılması ve periyodik klor ölçümü yapılarak devamının sağlanması.

12. Kaçak yapılar hakkında alınan yıkım kararlarını uygulamak.

13.  Müdürlüğe bağlı bulunan; Pis Su Arıtma Tesisi, Asfalt şantiyesi, Boru şantiyesi, Hayvan Pazarı ve Otogar’ da yürütülen hizmetleri dizayn ve tertip etmek, birimler arası işbirliğini sağlamak.

Mesaj :

Halkımızın sağlıklı ve rahat bir kent ortamında yaşaması için biz Fen işleri olarak elimizden gelenin en iyisini,en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz.

Halkımızdan gelecek her türlü görüş ve önerilere değer veririz

Her şey NİZİP halkı için: