İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

  • 05-08-2020
Müslüm Coşkun

Görev Tanımı :
    Belediyemizin gelirlerinin tahsil ve takibini yapılmaktadır.

     5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile  213 ve 6183 sayılı ve belediyelere yetki ve sorumluluk veren sair kanunlarda belirtilen vergi, ( ilan reklam vergisi, eğlence vergisi, haberleşme vergisi ve yangın sigorta vergisi gibi ) harç, (işgal harcı, tatil günleri çalışma harcı, tellallık harcı, bina inşaat harcı gibi) işgal ücreti ve sair ücretler, para cezaları, gecikme zammı ve faizi, hasar bedelleri, kira bedelleri,belediyenin hizmet birimleri tarafından imal edilen ve satışı yapılan beton elemanları ve sair malzeme gelirleri , su hasılatı, otobüs hasılatı gibi belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yaparlar.

Belediye gelirleri konusunda vergi kayıp ve kaçağını önlemek için denetim ve kontroller yapar. Vadesinde ödenmeyen belediye alacaklarının takip ve icra işlemlerini yapar.

Resen veya müracaat üzerine vergilendirmede meydana gelen hataları düzeltir. Mükelleflerin çeşitli konulardaki talep ve dilekçelerini mevzuat çerçevesinde cevaplandırır veya gereğini ifa eder.Belediye meclisince karara bağlanacak gelir tarifesinin alt yapısını hazırlar ve meclise sunmak üzere başkanlık makamına teklif eder.

Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satış ve kiralama işlemlerini 2886 sayılı Kanuna istinaden ihale etmek.