Hukuk İşleri Müdürlüğü

  • 02-10-2019
Muharrem Cankesen

Birim  Adı                           : Hukuk İşleri Müdürlüğü

Bağlı Bulunduğu Makam :  İdari Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumluluk Alanı             : 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Hukuk İşleri Müdürlüğündeki iş akışını sağlamak.

A. Kuruluşu : Hukuk İşleri Müdürlüğü Müdür, Avukat ve bünyesinde çalışan memur personelden oluşur.

B. Görevleri :  Hukuk İşleri Müdürlüğü görevleri aşağıdaki gibidir.

1. Hukuk İşleri Müdürlüğü Nizip Belediyesi kamu Tüzel Kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile Yönetmeliklere göre Belediye Başkanınca verilen vekaletnamede belirtilen sınırlar içinde Belediyemizin haklarını aramakla görevlidir.

2. Belediye tarafından üçüncü şahıslar aleyhine açılacak davaların dilekçelerini hazırlamak, duruşmalara ve yapılmasına karar veri­len keşiflere katılmak. Mahkemelerin Belediye lehine karar vermesi durumunda kararların icra yoluyla yerine getirilmesini sağlamak.

3. Üçüncü şahısların Belediye aleyhine açtıkları davalarda savunmaları hazırlamak, duruşmalara katılmak, aleyhte sonuçlanan kararların gerektiğinde Temyiz yoluyla üst yargı organlarında incelenmesini sağlamak.        

4. Belediyenin amme alacakları dışında kalan ve süresinde ödeme­si yapılmayan alacaklarını icra yoluyla tahsilini sağlamak.

5. Belediye Başkanlığı, Encümen veya diğer müdürlüklerden incelenmesi istenilen konuların hukuki yönden incelenmesini yaparak gerekli görüş ve düşüncelerini bildirmek.