İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

  • 23-05-2018
Bülent Bilici

Görev Tanımı :

     Modern şehircilik özelliklerini taşıyan yapılanmaları ve örnek yerleşim bölgelerinin oluşturulması amacı ile, ruhsatsız ve plansız olarak inşa edilen yapıların önüne geçerek, halkımızın hak ettiği çağdaş yapılanmaya vatandaşlarımızı yönlendirmek.

  Görevleri : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevleri aşağıdaki gibidir.

1. Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde kalan bölgelerde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer yönetmelikler doğrultusunda Belediye Başkanına bırakılmış görevleri başkan adına yürütmek.

2.  Nazım imar planı ve uygulamalı imar planları hazırlamak.

3.  İmar Kanunu ve imar planlarına uygun olarak kamulaştırma yapmak.

4.  İfraz,tevhit,parselasyon işlerini yürütmek.

5.  İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek.

6.  Kaçak inşaat kontrolü yapmak.

7. Belediye ve mücavir alanı yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; fen, sağlık ve çevre şartlarına uygunluğunu sağlamak.

 8. Belediyenin yapacağı inşaat ve düzenlemeler için proje üretimi yapmak.

 9. Kentsel dönüşüm planlarını yapmak

Mesaj :
Kendi sağlık ve güvenlikleri açısından halkımızın, görevli personelimize yardımcı olmaları ve bu yardıma tüm resmi prosedürleri tam ve eksiksiz yerine getirerek başlamalarını öneririz. Plansız yapılaşma ile ancak halkımızla birlikte mücadele verirsek başarılı oluruz.