Temizlik İşleri Müdürlüğü

  • 23-05-2018
Reslan Yalçın

Birim Adı                                : Temizlik İşleri Müdürlüğü

Bağlı  Bulunduğu  Makam   : Teknik Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumluluk Alanı                    : 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve İlgili diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlü­ğündeki iş akışını sağlar.

A. Kuruluşu : Temizlik İşleri Müdürlüğü Müdür ve bünyesinde çalışan memur ve işçi personelden oluşur.

B. Görevleri : Temizlik İşleri Müdürlüğü görevleri aşağıdaki gibidir.

 

1. Belediye sınırları içinde çıkan bütün evsel katı atıkların toplanması, düzenli depolama alanına taşınmasını sağlar.

2. Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki bütün resmi ve özel sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanması ve bertaraf alanına taşınmasını sağlar.

3. Şehirdeki bütün cadde, sokak ve pazaryerlerinin sürekli temizliğini sağlar ve denetler.

4. Park ve pazaryerlerinden çıkan yeşil atıkların (çimen, dallar, meyve ve sebze vb.) diğer atıklardan ayrı olarak toplanarak kom post tesisine taşınmasını ve kabulünü sağlar.

5. Düzenli depolama sahası ve kom post tesisinin işletilmesini sağlar.

6. Temizlik işi özel sektöre yaptırılan yerlerde periyodik denetimin yapılmasını sağlar.   

7. Entegre katı atık projesi ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlar.

Mesaj :
  Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak görev ve sorumluluklarımızı imkanlarımız çerçevesinde en iyi şekilde vatandaşlarımıza sunmak ve memnun etmek anlayışı ile çalışmalarımızı bir işyeri, bir insanlık prensibi olarak sürdürmekteyiz. En güzel temizliğin; “Kirletmemek” ve Evlatlarımız olan gelecek nesile En Güzel Hediye olarak Gelişmekte ve Genişlemekte olan Yaşanası bir Nizip bırakmak kanaatine varmış birer birey olmayı, hedef olarak kabüllenmeli ve bu hedef doğrultusunda yaşamalıyız.

  Çevreyi kirletmek insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.