Yazı İşleri Müdürlüğü

  • 23-05-2018
Mehmet Alkurt

 

Birim Adı: Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Bağlı Bulunduğu Makam : İdari Belediye Başkan Yardımcısı

 

Sorumluluk Alanı : 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve İlgili diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Yazı İşleri Müdürlüğündeki iş akışını sağlar.

A. Kuruluşu : Yazı İşleri Müdürlüğü Müdür ve  bünyesinde çalışan  memur personelden oluşur.

B. Görevleri : Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri  aşağıdaki gibidir.

1. Belediyemiz karar organı olan, Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen zamanlarda kesintisiz ve düzenli toplanması için gerekli işleri yapmak.

2. Belediye Meclis üyelerine toplantı için davetiye çıkarılması, Belediye Meclis gündeminin ilan edilmesi, Belediye Meclisince alınan kararların açık, anlaşılır ifadeler ve yasal dayanakları ile yazılması, alınan kararların imzaları, Kaymakamlık Makamına sunulması, işlemlerin ifası için ilgili birimlere ulaştırılması vb gibi konularda Belediye Meclisi sekretarya hizmetlerini yürütmek.

3. Belediye Encümeninde görüşülecek evrakın kontrolü, gündemin yapılması, alınan kararların yazılı şekle getirilerek ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.

4. Başkanlığın emirlerini  yazılı hale getirerek birimlere duyurulmasını sağlar.

5. Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri için gerekli olan işlem ve yazışmaları sağlar.

6. Belediyeye gelen ve giden tüm resmi evrak ve dilekçenin kaydedilmesini ve ilgililere ulaştırılmasını sağlar.

7. Belediye dışından ve içinden gelen bütün resmi evrak ile dilekçeler ayrı defterlere kaydedilerek yetkili makamlarca belirlenecek havaleye göre ilgili yerlere zimmetle veya posta aracılığı ile gönderilir.

8. Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda kurum içi ve ilçe içi yazışmaları imza etmek görevini yerine getirerek hizmet akışının devamını sağlar.