Mali Hizmetler

  • 23-05-2018
Mehmet Alkurt

Birim Adı                               : Mali Hizmetler Müdürlüğü

Bağlı Bulunduğu Makam    : İdari Belediye Başkan Yardımcısı

Sorumluluk Alanı                 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Bele­diye Gelirleri Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğündeki iş akışını sağlar.

A. Kuruluşu : Mali Hizmetler Müdürlüğü  Mali Hizmetler Müdürü, Müdür Yardımcısı, şef ve  bünyesinde çalışan memur  personelden oluşur.

B. Görevleri :  Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddeleri gereğince aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.

1. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

5. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

 6. Muhasebe hizmetlerini yürütmek.

 7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

 8. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.